True Love - Flexible desk "5-day week" Terms & Conditions

1 YLEISTÄ


Osapuolet

Sopimuskumppanit HUB Turku ry (jäljempänä "Yhteisö") ja allekirjoittanut ("Organisaatio/henkilö", "Jäsen", yhdessä "Osapuolet") sopivat ja vakuuttavat liittyvänsä tässä dokumentissa säädettyihin ehtoihin.

Sopimuksen tausta

HUB Turku on vapaaehtoisvoimin ylläpidetty kohtauspaikka eri alojen toimijoille ja opiskelijoille. HUB Turun tarkoituksena on tuoda ihmisiä yhteen saman katon alle innovatiiviseen yhteistyöskentely- ja kaupunkiverstastilaan. Hubiin voi tulla työskentelemään yksin tai yhdessä, verkostoitumaan tai oppimaan.

Sopimuksen luonne

HUB Turku tarjoaa yhteisöllistä työtilaa palveluna Jäsenelle sellaisenaan. Kyse ei ole liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain (482/1995) mukaisesta liikehuoneiston vuokraamisesta.

2 JÄSENYYS


Tässä sopimuksessa käsiteltävät jäsenyydet ovat luonteeltaan palveluita. Nämä jäsenyydet eivät tarkoita yhdistyslain mukaista jäsenyyttä Hub Turku ry:ssä. Yhdistyksen omista säännöistä saa lisätietoja Yhteisön hallitukselta sekä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämästä yhdistysrekisteristä.

2.1 Jäsen- ja jäsenyystyypit

Yhteisö tarjoaa useita erilaisia jäsenyyksiä erilaisiin tarpeisiin sekä kuluttajille että yrityksille. Mikäli Jäsen ilmoittaa sähköisen jäsenyydenhallintajärjestelmän tiedoissaan yhteystietojen ohella Y-tunnuksen, yrityksen nimen tai toiminimen, tai mikäli hänen laskunsa maksetaan yritystililtä, tulkitaan kyseinen jäsenyys yritysjäsenyydeksi. Muussa tapauksessa jäsen tulkitaan Kuluttajansuojalain mukaiseksi kuluttajaksi

Kulloinkin voimassa olevat jäsenyystyypit ja mahdolliset lisäpalvelut on luettavissa Yhteisön kotisivuilla sekä sähköisessä jäsenyydenhallintajärjestelmässä.

2.2 Jäsenyyden henkilökohtaisuus

Jäsenellä ei ole oikeutta siirtää jäsensopimusta, muita oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman Yhteisön etukäteistä kirjallista suostumusta.

2.3 Jäsenyyden kesto

Osa jäsenyyksistä on voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa olevissa jäsenyystyypeissä on määritelty sitova sopimusaika, jolloin sopimus on voimassa vähintään sitovan sopimusajan mukaisesti. Sitoutumisjakson päätyttyä jäsenyys jatkuu toistaiseksi siihen asti, kunnes se irtisanotaan kyseisen jäsenyyden irtisanomisehdon puitteissa.

Osa jäsenyystyypeistä, kuten ”Hub Day päiväpassi” on voimassa vain yhtenä Jäsenen valitsemana päivänä kerrallaan. ”10-kortti” oikeuttaa vastaavasti kymmeneen (10) käyttöpäivään.

2.4 Jäsenyyden käytön seuranta ja ”check-in”

Osassa jäsenyystyypeistä Yhteisön tilojen käyttöoikeutta on rajoitettu tiettyihin arkipäivien kellonaikoihin ja arkipäivien lukumäärään per kalenterikuukausi. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan Yhteisön kattavin jäsenyystyyppi ”24/7” ja siihen verrattavat jäsenyydet, kuten ”tiimijäsenyys”. Jäsenyyden käyttöä voidaan seurata sähköisesti esimerkiksi itsepalveluun perustuvan check-in -järjestelmän avulla.

2.5 Jäsenmaksu

Kaikki Yhteisön jäsenmaksut toimivat etukäteisperiaatteella eli jäsenmaksut laskutetaan ennen sopimuksen alkamista tai sen alkamishetkellä. Jäsenmaksut suoritetaan maksutavasta riippuen suoraan Yhteisön tai Yhteisön käyttämän maksunvälittäjän tilille.

2.5.1 Maksutavat

Online-jäsenyydenhallintajärjestelmän tarjoamien maksutapojen lisäksi maksun voi suorittaa myös yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla Yhteisön tiloissa. Tällaisista erityisistä maksujärjestelyistä voidaan Jäseneltä periä Yhteisön hinnaston mukainen palvelumaksu.

2.5.2 Maksuaika, myöhästyneet maksut & perintä

Jäsenmaksut on maksettava viimeistään laskuun merkattuna eräpäivänä. Myöhästyneistä maksuista voidaan periä korkolain mukainen myöhästyskorko. Maksamattomien laskujen perintä voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle.

2.6 Sähköinen jäsenyydenhallintajärjestelmä Cobot

Yhteisön jäsenyyteen liittyvät asiat hoidetaan ensisijaisesti kolmannen osapuolen tuottaman sähköisen asiakkuudenhallintajärjestelmän (Cobot) kautta. Henkilökohtaiselle jäsensivulle pääsee kirjautumaan osoitteessa https://hubturku.cobot.me/.

2.7 Jäsenyyden hoidon itsepalveluperiaate

Yhteisö kannustaa Jäseniä hoitamaan jäsenyyttään koskevat päivitykset ja muutokset itsepalveluna sähköisen jäsenyydenhallintajärjestelmän kautta.

Yhteisön edustaja voi myös tarvittaessa avustaa Jäsentä muutosten tekemisessä. Yhteisön edustajan tekemästä työstä voidaan veloittaa Yhteisön hinnaston mukainen palvelumaksu.

2.7.1 Yhteystietoja koskeva ylläpito- ja ilmoitusvelvollisuus

Jäsenen on pidettävä yhteystietonsa sähköisessä jäsenyydenhallintajärjestelmässä ajan tasalla. Lisäksi jäsenen on erikseen ilmoitettava Yhteisön edustajalle, mikäli hänen henkilökohtaiseen sähköiseen kulkuoikeuteensa liitetty matkapuhelinnumero vaihtuu, jotta Yhteisö saa pidettyä sähköisen kulunvalvonnan järjestelmän ajan tasalla. 

2.7.2 Yhteisön tilojen käytön seuranta ja sisäänkirjautuminen ("check-in")

Saapuessaan Yhteisön tilaan on Jäsenen aina kirjattava itsensä sisään Yhteisön kulloinkin käyttämän tietojärjestelmän & ohjeiden mukaisesti. Tämä ”check-in -käytäntö” on tärkeää Yhteisön palvelujen käytön seurannan, mutta myös Yhteisön tilojen käyttäjien turvallisuuden näkökulmasta.

2.8 Jäsenyyden peruminen ja päättäminen

Oikeus jäsenyyden perumiseen riippuu jäsenen oikeushenkilötyypistä. Jäsenen oikeushenkilötyypin määrittely on käsitelty kohdassa 2.1.

2.8.1 Kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus

Mikäli Jäsen on Kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja ja on tehnyt jäsenyyssopimuksen muualla kuin paikan päällä Yhteisön tiloissa, on hänellä KSL 6 luvun 14 pykälän mukainen oikeus irtisanoa Jäsenyyssopimus (peruuttamisoikeus) ilmoittamalla siitä Yhteisölle kirjallisesti kahden (2) viikon kuluessa Jäsenyyssopimuksen allekirjoittamisesta. Peruuttamisen voi tehdä irtisanomislomakkeella, joka löytyy online-jäsenyydenhallintajärjestelmästä tai lähettämällä aiheesta sähköpostin osoitteella team@hubturku.com.

Kun kuluttajajäsen hyödyntää peruuttamisoikeuttaan, ennakkoon suoritetut maksut palautetaan. Jäsenen on osoitettava, että peruuttamisoikeutta on käytetty sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

2.8.2 Jäsenyyden päättäminen jäsenen toimesta, irtisanomisaika

Päiväpassit ja 10-kortti ovat voimassa vain tietyn ajan ostopäivästä, eikä niitä tarvitse erikseen irtisanoa.

Toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden voi päättää irtisanomisajan puitteissa. Irtisanomisajat on ilmoitettu Yhteisön jäsenyydenhallintajärjestelmässä kunkin jäsenyystyypin yleiskuvauksen yhteydessä sekä jäsenen henkilökohtaisella sivulla.

Kuukausittain laskutettava jäsenyys voidaan irtisanoa milloin tahansa sitoutumisjakson päätyttyä. Sitoutumisjakson jälkeen jäsenyys muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi.

2.8.3 Jäsenyyden irtisanominen Yhteisön toimesta

Yhteisö pidättää oikeuden irtisanoa Jäsenen sopimus ilman irtisanomisaikaa, mikäli Jäsen rikkoo näitä sääntöjä, eikä suostu Yhteisön kirjallisen ilmoituksen ja neuvotteluyritysten jälkeen muuttamaan toimintatapojaan tai korvaamaan Yhteisölle tai muille Yhteisön jäsenille aiheuttamiaan vahinkoja.

Yhteisö pidättää itsellään oikeuden irtisanoa sopimus myös, mikäli Yhteisö kohtaa ylivoimaisen esteen (force majeure). Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi sota ja sodankaltainen tilanne, terrorismi, sabotaasi, viranomaisen toimenpide, kulkutauti tai epidemia, tulipalo, räjähdys, koneiden hajoaminen, työtaistelutoimenpiteet tai Yhteisön oman vuokrasopimuksen irtisanominen. Ylivoimaisen esteen sattuessa Yhteisö tiedottaa tilanteesta kirjallisesti ja jäsenten sopimukset irtisanotaan välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

Yhteisö pidättää oikeuden olla palauttamatta Jäsenen jo maksamia maksuja, mikäli Yhteisö joutuu irtisanomaan Jäsenen sopimuksen edellä mainituista tai niihin verrattavista syistä.

3 MUUT EHDOT


Yhteisö pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan Jäsenelle asianmukaisesti suhteessa muutosten laatuun. Jatkamalla Yhteisön palveluiden käyttöä muutoksen jälkeen Jäsen sitoutuu noudattamaan uusia ehtoja.

Jäsenyyssopimuksessa sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Hyväksymällä nämä ehdot Jäsen vapauttaa Yhteisön ja sen edustajat vastuusta ja velvollisuuksista koskien kaikkia välittömiä sekä välillisiä vahinkoja, joita Jäsen on kärsinyt ja jotka johtuvat Yhteisön palveluista tai muista toimista.

Yhteisö ei vastaa estävistä tai rajoittavista olosuhteista, jotka rajoittavat Jäsenen mahdollisuuksia käyttää Yhteisön tiloja ja muita palveluita, kun olosuhteet eivät ole Yhteisön hallittavissa eikä Yhteisö ole voinut ennakoida tai ratkaista kyseisistä olosuhteista johtuvia seurauksia (ylivoimainen este, force majeure).

Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi sota ja sodankaltainen tilanne, terrorismi, sabotaasi, viranomaisen toimenpide, kulkutauti tai epidemia, tulipalo, vesivahinko, räjähdys, koneiden hajoaminen, työtaistelutoimenpiteet tai Yhteisön oman vuokrasopimuksen irtisanominen.

Mahdolliset riitatilanteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Osapuoli on kirjallisesti tehnyt neuvottelualoitteen, ratkaistaan riidat ensiasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Mikäli Jäsen on Kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja, on tällä kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä tällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kuluttaja-osapuolet voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkopohjaista riidanratkaisupalvelua, joka on saatavilla osoitteesta //ec.europa.eu/odr. Suomalaiset kuluttaja-osapuolet voivat riitatilanteessa kääntyä myös Kuluttajariitalautakunnan puoleen.

Yhteisö voi perustellusta syystä, kuten yritys- tai liiketoimintakaupan yhteydessä, siirtää sopimuksen taikka sopimukseen sisältyvät yksittäiset oikeutensa tai velvollisuutensa kolmannelle taholle ilman Jäsenen suostumusta. 

LIITE 1 YHTEISÖN TILOJEN KÄYTTÖEHDOT

1. Käyttäytyminen Yhteisön tiloissa

Yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi jäsen sitoutuu käyttäytymään Yhteisön tiloissa näiden sääntöjen, tiloista löytyvien kylttien sekä Yhteisön virallisten edustajien ohjeiden mukaisesti.

Vastoin näitä sääntöjä ja Yhteisön edustajien ohjeita toimiva Jäsen voidaan poistaa virkavallan avustuksella Yhteisön tiloista.

2 Tilojen siisteyttä koskevat periaatteet

Yhteisö huolehtii yhteiskäytössä olevien tilojen yleisestä siisteydestä, mutta ei voi taata tilojen soveltuvan hengityselinsairauksista ja allergioista kärsivien tai muuten erityisherkkien henkilöiden käyttöön mm. koska seuraeläinten tuominen tiloihin on sallittua.

Yleisen viihtyvyyden nimissä yhteisö kannustaa Jäseniä osallistumaan siisteyden ylläpitoon mm. jättämällä kenkänsä siististi eteiseen sekä huolehtimalla omista ja vieraidensa tiskeistä sekä seuraeläintensä sotkuista. Tiskit suositellaan pestävän Yhteisön tiskikoneella ja Jäsenten toivotaan toimittavan tiskinsä suoraan tiskikoneeseen, eikä jättävän niitä tiskipöydälle tai muualle keittiöön. Yhteisö tarjoaa siisteyden ylläpidon välineet ja aineet sekä tarvittaessa opastusta niiden käytössä.

3 Työtilassa toimiminen

Yhteisöllistä työtilaa ei saa käyttää mihinkään tarkoitukseen, joka on lainvastaista, kiellettyä tai joka voi vahingoittaa, poistaa tai heikentää Yhteisön tai muiden jäsenten omaisuutta tai estää muita jäseniä käyttämästä yhteisöllistä työtilaa tai mikä vahingoittaisi Yhteisön ja yhteisöllisen työtilan mainetta tai toimintaa.

Hyväksymällä sopimuksen Jäsen hyväksyy, että ei käytä yhteisöllistä työtilaa seuraaviin toimiin:

A) muiden henkilöiden laissa säädettyjen oikeuksien (kuten yksityisyyden suojan ja julkisuuden) vaarantaminen, väärinkäyttö, uhkaaminen tai loukkaaminen muulla vastaavalla tavalla;

B) sopimattomien, halventavien tai laittomien materiaalien taikka tietojen lähettäminen, levittäminen tai jakaminen;

C) kuvien, ohjelmistojen tai muiden materiaalien taikka tietojen lataaminen, toistaminen, käyttö, muokkaaminen tai muulla tavoin luovuttaminen, joka loukkaa toisen teollis- tai tekijänoikeuksia taikka muita oikeuksia;

D) sellaisten tiedostojen lataaminen tai käyttäminen, jotka sisältävät viruksia, vioittuneita tiedostoja tai muita vastaavia sovelluksia tai ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa Yhteisön tarjoaman langattoman verkon (WI-FI) kautta muita jaettuun verkkoon kytkeytyneitä laitteita.

4 Luottamukselliset tiedot

Yhteisöllisessä työtilassa läsnä ollessaan Jäsen voi kohdata Yhteisön tai toisten jäsenten luottamuksellisia tietoja. Tällaiset luottamukselliset tiedot ovat henkilökohtaisia ja niiden omistajalla on yksinoikeus niiden käyttöön. Nämä ehdot luettuani ymmärrän, hyväksyn ja vakuutan, etten paljasta tai levitä eteenpäin sellaista vastaanottamaani informaatiota, joka on tarkoitettu luottamukselliseksi.

5 Vierailijat ja lemmikit

Vieraiden ja asiakkaiden kutsuminen sekä hyvätapaisen lemmikin tuominen Yhteisön tilaan on sallittua, kunhan vieraat tai lemmikki eivät toiminnallaan häiritse muita Yhteisön jäseniä. Jäsen on vastuussa vieraidensa ja lemmikkinsä toiminnasta Yhteisön tilassa sekä huolehtii vieraidensa tiskien ja lemmikkinsä sotkujen siivoamisesta.

Ulkona kastunut tai sotkeutunut lemmikki on kuivattava eteisessä Yhteisön tarjoamalla pyyhkeellä ennen lemmikin päästämistä Yhteisön tilaan.

6 Kiinteistön käyttöä koskevat rajoitukset

Yhteisöllä on käyttöoikeus vain tiettyyn osaan kiinteistöä. Yhteisön käytön ulkopuoliset kiinteistön osat on selkeästi merkattu kyltein ja sermein.

6.1 Majoittuminen, alkoholi & huumausaineet

Majoittuminen, humalahakuinen juominen sekä kaikenlainen huumeidenkäyttö kiinteistössä on ehdottoman kiellettyä.

6.2 Automaattinen palohälytys- ja sammutusjärjestelmä

Kiinteistön kaikissa tiloissa on automaattinen palohälytys- ja sammutusjärjestelmä. Avotulen teko ja muu runsaasti kaasuja aiheuttava toiminta on kielletty koko kiinteistössä, mukaan lukien keittiötilat, joissa ei valitettavasti ole liesituuletinta. Järjestelmän herkkyyden ja liesituulettimen puutteen takia esimerkiksi ruoanlaitossa on noudatettava erityistä varovaisuutta; kuumaa hellaa tai liettä ei saa jättää ilman valvontaa. Ruoanlaitosta syntyvä rasvakäry on pyrittävä minimoimaan myös muiden Yhteisön jäsenten huomioimisen näkökulmasta.

Nämä säännöt hyväksyessään jäsen sitoutuu maksamaan aiheuttamaansa palohälytykseen liittyvät kustannukset.

7. Yhteisön tilojen korjaukset ja kunnossapito, Jäsenen ilmoitusvelvollisuus

Yhteisö vastaa yhteisöllisen työtilan ylläpidosta ja huollosta yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa. Mikäli Jäsen huomaa tilojen tai siihen kuuluvien laitteiden toiminnassa puutteita tai ongelmia, tulee asiasta ilmoittaa viipymättä Yhteisön edustajalle. Fyysistä tilaa ja tulostin-kopiokonetta koskevat yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti osoitteeseen space@hubturku.com

LIITE 2 : MUUT PALVELUT


Yhteisö tarjoaa erilaisia lisäpalveluita jäsenyyksien täydentämiseksi. Kulloinkin tarjolla olevat palvelut kuvauksineen löytyvät Yhteisön kotivisuilta ja online-pohjaisessa jäsenyydenhallintajärjestelmässä. Lisäpalveluista saa lisätietoa myös Hubin edustajilta.

1. Postipalvelut ja Yhteisön osoitteen käyttäminen

Osaan yhteisön jäsenyyksiä kuuluu ns. postipalvelu. Kyseinen palvelu on ostettavissa Yhteisöltä myös erikseen. Postipalvelu on aina henkilö- / yritysjäsenkohtainen. Oman henkilökohtaisen tai liiketoimintaan liittyvän postin ohjaaminen Yhteisön osoitteeseen ja Yhteisön osoitteen käyttäminen virallisissa yhteyksissä ilman asianmukaista sopimusta on ehdottomasti kielletty.

2. Tapahtumat ja catering

Yhteisö tarjoaa tilojaan erilaisten tapahtumien pitopaikaksi myös muille kuin Jäsenille. Osaan tapahtumista voi liittyy tarjoilua (catering). Tapahtumat ja niihin liittyvät etukäteisvalmistelut pyritään aina järjestämään siten, että ne häiritsisivät mahdollisimman vähän Yhteisön tilojen normaalia käyttöä.

Osa yhteisön tiloissa järjestettävistä tapahtumista on luonteeltaan avoimia myös Yhteisön Jäsenille ja osa tapahtumista on suunnattu vain rajatulle osallistujakunnalle.

Yhteisö tiedottaa tulevista tapahtumista viestintäkanavissaan.

Cobot Terms & Conditions

Cobot is the web platform used by HUB Turku to provide this website.

See Cobot Terms

back