Radically Private (Flex-työhuone)
372 EUR  / month
This plan renews automatically.
Cancellation Notice 0 days
Minimum Commitment 1 month

*** (See English below) ***

FI:
Tämä jäsenyystyyppi on luotu poikkeustilan olosuhteisiin.
Tiedostamme ja muistutamme, että monissa paikoissa suositus olisi työskennellä kotoa käsin etänä ja välttää kaikenlaista kontaktia muiden ihmisten kanssa. Tiedostamme myös, että kaikki eivät syystä tai toisesta pysty tuottavaan asiantuntijatyöhön kotoaan käsin.

Turkulaisten yrittäjien perustama ja omien töiden ohessa vapaaehtoisvoimin ylläpidetty Hub Turku ymmärtää etenkin freelancereiden ja yksinyrittäjien haasteet näinä poikkeuksellisina aikoina. Uskomme Suomen ja suomalaisten selviävän tästäkin koettelemuksesta yhteisvoimin - toinen toistamme tukien.

*****
Jäsenyyteen kuuluu
- henkilökohtainen sähköinen kulkuoikeus Hubin etuoveen*
- henkilökohtainen työhuone Hubin 2.kerroksessa. “Evakkokopit” ovat kooltaan n. 9-11 m2.
- jaetun monitoimitulostimen käyttö (käyttö USB-johdolla, saattaa edellyttää ajurin asentamista)
- yhteiskeittiöiden ja muiden yhteisten tilojen käyttö Hubin kolmessa kerroksessa

*) Sisäänpääsyyn saattaa liittyä iltaisin ja viikonloppuisin Hubista riippumattomia rajoituksia, kuten rakennuksen ympäriltä lukittavat portit.

*****
Erityiset ehdot

1) HYGIENIA JA TERVEYS

Kukin jäsen on vastuussa omasta ja samalla muiden jäsenten terveydestä. Suojelemalla itseäsi suojelet myös läheisiäsi sekä muita hubilaisia!
Hub Turku vastaa tilojen yleisestä siisteydestä mutta toivomme myös yhteisömme jäsenten osallistuvan hyvän hygienian ylläpitoon
- suosittelemme maskin käyttöä ja vähintään kahden metrin suojaetäisyyttä aina Hubilla asioidessasi
- käsienpesumahdollisuus on tarjolla joka kerroksen wc-tiloissa
- jaetuissa tiloissa on saatavilla käsidesiä ja pintojen desinfiointiin tarkoitettuja pyyhkeitä & suihkeita.

YHTEISÖN TILOIHIN EI TULE SAAPUA, mikäli
- epäilet itse tai jonkun läheisesi sairastuneen äkilliseen hengitystieinfektioon. Voit käyttää mahdollisen koronavirusinfektion oireiden arviointiin uutta Omaolo-palvelua, joka löytyy osoitteesta www.omaolo.fi.
- sinulla tai läheiselläsi on koronavirukseen viittaavia oireita: päänsärky, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut / lihassärky, kuume, väsymys.

2) EVAKKOKOPPIEN VARUSTELUTASO

*Minimivarustelu, ei lukkoa, ei kiinnityksiä*
Yhteisö tarjoaa ”evakkokoppeihin” perustason kalustuksen: pöytä ja tuoli. Halutessasi voit lisäpalveluna valita huoneeseen myös tietokonenäytön. Lainanäytöt ovat perustasoisia ja niiden koko vaihtelee, osassa on digitaalisena liitäntätyyppinä HDMI tai DVI ja osassa vain analoginen VGA. Yhteisöllä on rajallinen määrä erilaisia adaptereita ja näyttökaapeleita eikä Yhteisö voi taata jokaiselle päätelaitteelle sopivaa kombinaatiota.

Omien huonekalujen ja laitteiden tuominen Yhteisön tiloihin on sallittua, mutta kiinnitysten tekeminen seiniin ja muihin pintoihin on ehdottoman kielletty ilman Yhteisön kirjallisesti myöntämää lupaa. Huoneeseensa saa tuoda omalla vastuullaan muutakin henkilökohtaista omaisuuttaan, mutta huoneiden ovia ei valitettavasti saa lukittua. Huonekalujen tuomisesta kannattaa sopia erikseen Yhteisön tilavastaavan kanssa, jotta voimme järjestää helpomman kulun kiinteistön lukitun sisäpihan ja suoraan hissille johtavan takaoven kautta.

*Huoneissa kiinteä internet-yhteys*
Langattoman yhteyden lisäksi huoneissa on saatavilla kiinteä internet-yhteys RJ45-liitännällä

3) JÄSENYYSTYYPIN TARJONNAN RAJALLISUUS & VÄLIAIKAISUUS, UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMISMENETTELY

Yhteisö pidättää itsellään oikeuden päättää tämän jäseyystyyypin tarjonnasta valtakunnallisten ja paikallisten olojen mahdollisesti muuttuessa. Jäsenyystyypin myynti on rajattua myös käytössä olevien tilojen lukumäärän puitteissa.

Jokainen uusi jäsenhakemus käsitellään Yhteisön hallituksessa. Yhteisö pyrkii käsittelemään uudet hakemukset mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 12 tunnin sisällä hakemuksen vastaanottamisesta.

4) FORCE MAJEURE

Hub Turku noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja ja asetuksia sekä Valtioneuvoston kanslian ja muiden toimivaltaisten viranomaisten määräyksiä.
Yhteisö pidättää itsellään oikeuden sulkea Yhteisöllinen työtila määräajaksi tai toistaiseksi, mikäli viranomaismääräykset tai muut Yhteisöstä riippumattomat olosuhteiden muutokset näin edellyttävät. Tällaisissa Force Majeure -tapauksissa Yhteisö tiedottaa Jäseniään mahdollisimman nopeasti ja pidättää itsellään oikeuden olla palauttamatta Jäsenten jo maksamia maksuja.

*** ENGLISH ***
This membership type has been created in response to exceptional circumstances.

We recognize and remind you that the primary recommendation for many would be to work remotely from home and avoid any contact with other people. We also recognize that, for one reason or another, not everyone is able to do productive expert work from home.

Hub Turku, founded by Turku-based entrepreneurs and volunteered alongside their own work, understands the challenges of freelancers and sole proprietors in these exceptional times in particular. We believe that Finland and the Finns will get through this challenge together - by supporting each other.

*****
Membership includes
- Personal electronic access to the Hub's front door*
- Personal workroom on the 2nd floor of the Hub. The “evacuation booths” are about 9-11 m2 in size.
- Use of a shared multifunction printer (use with a USB cable, may require driver installation)
- Use of the shared kitchen and other common areas on the 1st and 3rd floors

*)The gates leading to the building may be closed during evenings and weekends due to 3rd party policies.

*****

Special conditions

1) HYGIENE AND HEALTH

Each member is responsible for their own health and the health of the other members. By protecting yourself, you also protect your loved ones as well as other Hub members!

Hub Turku is responsible for the general cleanliness of the premises and wishes all the members of the community to do their best in order to keep Hub a safe working environment
- the use of a face mask and safety distance of at least 2 meters is advised
- hands can be washed at toilets which can be found at every floor
- hand sanitisers, sanitising wipes & sprays for surfaces are available at all shared spaces

COMMUNITY PREMISES SHOULD NOT BE ENTERED IF
- you or someone close to you suspects that you have a sudden respiratory infection. You can use the new Omaolo service, which can be found at www.omaolo.fi, to assess the symptoms of a possible coronavirus infection.
- you or someone close to you has symptoms suggestive of a coronavirus: headache, cough, sore throat, shortness of breath, muscle aches / pains, fever, tiredness.

2) "EVACUATION BOOTH" EQUIPMENT LEVEL

* Minimum equipment, no lock, no fastenings *
The community provides basic furniture for the “evacuation booths”: a table and a chair. If you wish, you can also choose a computer screen in the room as an additional service. Loan monitors are basic and vary in size, some with HDMI or DVI as the digital connection type and some with analog VGA only. The Community has a limited number of different adapters and display cables and the Community cannot guarantee a suitable combination for each terminal.

The bringing of own furniture and appliances into Community premises is permitted, but the affixing to walls and other surfaces is strictly prohibited without the written consent of the Community. You may bring other personal belongings into your room at your own risk, but unfortunately the doors of the rooms cannot be locked. The importation of furniture should be agreed separately with the community manager so that we can arrange easier access through the locked courtyard of the property and the back door leading directly to the lift.

*Fixed internet connection*
Internet is provided through wi-fi and fixed RJ45 outlets.

3) LIMITATION & TEMPERATE NATURE OF THE MEMBERSHIP TYPE, PROCEDURE FOR THE ADMISSION OF NEW MEMBERS

The Community reserves the right to decide on the supply of this membership type in the event of a change in national and local conditions. The sale of the membership type is also limited by the number of premises in use.

Each new application for membership is considered by the Community Board. The Community shall try to process new applications as soon as possible, but no later than 12 hours after receipt of the application.

4) FORCE MAJEURE

In its operations, Hub Turku complies with Finnish laws and regulations as well as regulations of the Prime Minister's Office and other competent authorities.

The Community reserves the right to close the Community Workspace temporarily or indefinitely if required by official regulations or other changes in circumstances beyond the Community's control. In such cases of Force Majeure, the Community shall inform its Members as soon as possible and reserves the right not to reimburse the fees already paid by the Members.

Extras
  • Lainanäyttö (Monitor loan)
    18.60 EUR / month
Terms and Conditions »

Change Plan

Account Details

If you don’t have an account, enter a new password. Forgot password?

Personal Details

Name or company are required

Extras

Start Date


back